Efektywny Office Manager, czyli Lean Office w procesach biurowych

Grupa tematyczna: HR i Kadry, Project Management

Data: 05-06.03.2020r.

Cena:
1395 zł/os. > 31.01-06.03.2020

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Świat Lean jako etap myślenia procesowego - postrzegania otaczających nas procesów

10:00

Rozbieżne cele wewnątrz firmy - wdrażanie Lean Office?

Zazębianie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami/działami.

 • "Wyniesienie ponad perspektywę mojego działu" i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania wewnątrz firmy sprzecznych celów - warunki i przeszkody ustalania spójnych wewnętrznie działań firmy
11:00

Przerwa kawowa

11:15

Wprowadzenie do Lean Office

 • Siedem źródeł strat w spojrzeniu lean
 • Identyfikacja strat
 • Wartość dodana z punktu widzenia klienta
 • Charakterystyka muda w obszarze administracyjnym
 • Pojęcie klienta wewnętrznego, jak i jej/jego definicji wartości
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Wskaźniki i audyt Lean Office

 • Zasadność stosowania wskaźników
 • Przykładowe wskaźniki i mierniki lean office
 • Arkusz audytu, waste walk
 • Sposób przeprowadzania audytów, częstotliwość
 • Interpretacja wyników audytu
15:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

5S i Poka-Yoke dla redukcji błędów i zbędnego ruchu - metody wizualizacji wykorzystywane w Lean Office

Uczestnicy na praktycznych przykładach, jak i błędach wdrożeniowych dowiadują się, do czego 5S można wykorzystać, a do czego nie. Rozumieją dlaczego „Jeden obraz wart jest więcej niż tysiąc słów”

 • Etapy i zasady wdrażania 5S
 • Poka - Yoke czyli budowanie systemów wytwórczych, procesów, modeli decyzyjnych odpornych na błędy ludzkie:
 • Przykłady, jak w „prosty” sposób można budować systemy odporne na błędy wprowadzane do procesu przez człowieka
 • 5S i jego pięć elementów - zasady postępowania na każdym etapie prac (Sort, Straighten, Shine, Standardize, Sustain)
 • Przyporządkowanie każdego „S” do wybranych źródeł strat
 • Metody i techniki kontroli wizualnej dla podtrzymania funkcjonowania 5S
 • Warsztat - „porządek i czystość”
11:00

Przerwa kawowa

11:15

Kanban jako narzędzie wspierające gospodarkę materiałami biurowymi, przekazujące potrzeby w modelu Pull

Szkolona grupa dowiaduje się jak technicznie „zasysać” proces poprzez wykorzystanie Kanban. Dowiaduje się również, kiedy jest możliwe wykorzystanie tej metody dla uruchomienia Pull, a kiedy należy szukać innych rozwiązań.

 • Charakterystyka systemu i korzyści z jego wykorzystania
 • Elementy systemu
 • Projektowanie rozwiązań kanban
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Warsztat - mapowanie procesów biznesowych

Zasady analizy i budowy strumienia procesów biznesowych. Modelowanie procesu celem eliminacji i redukcji elementów nie dodających wartości dla klienta:

 • Co to jest mapowanie i kiedy go używać?
 • Identyfikacja strat
 • Wiarygodność zebranych danych - metody obserwacji
 • Zasady pomiaru czasu
 • Opis strumienia wartości dla case: bazującego na realnym procesie z projektu
 • Warsztat - mapowanie strumienia wartości procesów na przykładzie wybranego wycinka procesu organizacji
 • Mapowanie strumienia wartości
 • Identyfikacja elementów wchodzących w skład siedmiu obszarów strat
 • Pomysły zmian, usprawnień
 • Wypracowanie mapy stanu obecnego, przyszłego oraz strategii działania
15:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie koncepcji lean office na poziomie pozwalającym określić potrzeby dla stosowania koncepcji w zakładzie - zakresu implementacji metody
 • Poznanie metod analizy danych i problemów
 • Umiejętność powiązania programu lean office ze strategią przedsiębiorstwa/wydziału/działu
 • Skuteczne wspieranie i nadzór nad pracą zespołów projektowych (wdrożeniowych)
 • Przełamanie obaw i lęków osób zaangażowanych we wdrożenie lean office

Cel warsztatu:

Eliminowanie czynności, które są niepotrzebne np. nadprodukcja - wiele kopii, zapasy, wiele danych - powielanie, oczekiwania na decyzje, poprawiania braków oraz błędów w dokumentacji - zbędne przetwarzanie, nadmierny ruch - zbędne przemieszczanie dokumentów pomiędzy działami.
Wszystkie wymienione elementy mają swoje negatywne odbicie w jakości, kosztach i czasie trwania procesów administracyjnych i biurowych. Zastosowanie koncepcji Lean w biurze to redukcja kompleksowości procesów powstawania dokumentów, realizacji procedur, podejmowania decyzji. To również skrócenie czasów realizacji zleceń i działań usługowych, niższe koszty obsługi, wyższa jakość oraz satysfakcja klientów zewnętrznych i wewnętrznych.

Metody pracy:

 • Dyskusja na przykładach
 • Prezentacja multimedialna
 • Warsztaty i ćwiczenia praktyczne
 • Studium przypadku

Profil uczestnika:

 • Kierownictwo przedsiębiorstw (zarząd, dyrekcja, właściciele firm produkcyjnych)
 • Pracownicy biurowi, asystentki, office managerowie
 • Pozostałe osoby uczestniczące w procesach logistycznych (technolodzy, konstruktorzy, zaopatrzeniowcy)

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 30.01.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 30.01.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Efektywny Office Manager, czyli Lean Office w procesach biurowych „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1195 zł + 23% VAT do 30.01.2020 r.

  2. 1395 zł + 23% VAT po 30.01.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 04.03.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Efektywny Office Manager, czyli Lean Office w procesach biurowych (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 30.01.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 30.01.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

Damian Szczepaniak

Damian Szczepaniak

Specjalista w zakresie zarządzania projektami i procesami biznesowymi

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij