Działalność banku depozytariusza w praktyce – obowiązki i ryzyka z nimi związane

Grupa tematyczna: Banki, Prawo

Tagi: compliance | zgodność | compliance officer | depozytariusz | fundusze inwestycyjne

Data: 23.11.2020r.

Cena:
695 zł/os. > 30.10-23.11.2020

Program

Szkolenie online
10:00

Logowanie na platformę

10:15

Wprowadzenie do tematyki szkolenia

 • Zawarcie umowy z depozytariuszem
 • Omówienie wymaganych elementów treści umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego
10:30

Obowiązki depozytariusza i ryzyka z nimi związane

 • Przechowywanie aktywów funduszu inwestycyjnego
  • Aktywa zapisywane na rachunkach papierów wartościowych, aktywa rejestrowane i aktywa zapisywane w rejestrze aktywów funduszu
  • Ryzyko błędnego zakwalifikowania danego aktywa jako przechowywanego lub rejestrowego
  • Wymogi w zakresie sposobów przechowywania aktywów funduszu inwestycyjnego, z uwzględnieniem przykładów prawidłowej i nieprawidłowej ich realizacji
  • Ryzyko nieprawidłowego przechowywania aktywów funduszu inwestycyjnego
  • Wymogi dotyczące procesu weryfikacji tytułu prawnego do przechowywanego aktywa
  • Ryzyko nieprawidłowej weryfikacji tytułu prawnego funduszu do przechowywanego aktywa
 • Prowadzenie rejestru wszystkich aktywów funduszu inwestycyjnego - ryzyko braku zarejestrowania aktywa należącego do funduszu inwestycyjnego
  • Omówienie procesu wpisu aktywów do rejestru i prowadzenia rejestru
  • Skutki niezarejestrowania aktywa należącego do funduszu
 • Zapewnienie, aby środki pieniężne funduszu inwestycyjnego były przechowywane na rachunkach pieniężnych i rachunkach bankowych prowadzonych przez podmioty uprawnione do prowadzenia takich rachunków zgodnie z przepisami prawa polskiego lub spełniające w tym zakresie wymagania określone w prawie wspólnotowym lub równoważne tym wymaganiom + zapewnienie monitorowania przepływu środków pieniężnych funduszu inwestycyjnego
  • Kategorie podmiotów uprawnionych do przechowywania środków pieniężnych funduszy inwestycyjnych
  • Metody weryfikacji uprawnień podmiotu do przechowywania środków pieniężnych funduszy inwestycyjnych
 • Zapewnienie, aby zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa oraz emitowanie, wydawanie i wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego - ryzyko nieprawidłowości w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz emitowaniu, wydawaniu i wykupywaniu certyfikatów inwestycyjnych
  • Omówienie procesów: zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa oraz emitowania, wydawania i wykupywania certyfikatów inwestycyjnych i związanych z tym ryzyk
 • Zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu inwestycyjnego następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z uczestnikami funduszu
  • Pojęcie możliwie szybkiego rozliczenia transakcji
  • Konsekwencje przekroczenia terminów
 • Zapewnienie, aby wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego oraz wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego - ryzyko nieprawidłowej wyceny jednostek uczestnictwa/ certyfikatów inwestycyjnych/ aktywów funduszu inwestycyjnego
  • Obowiązek bieżącego sprawdzania ustanowienia i stosowania procedur wyceny aktywów
  • Obowiązek zapewnienia skutecznego wdrożenia i przeprowadzania okresowego przeglądu strategii i procedur wyceny
  • Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji
  • Postępowanie w przypadku wykrycia nieprawidłowości w wycenie
 • Zapewnienie, aby dochody funduszu inwestycyjnego były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i ze statutem funduszu inwestycyjnego
  • Omówienie sposobów realizacji obowiązków, o których mowa w art. 97 rozporządzenia 231/2013 oraz art. 8 rozporządzenia 438/2016
  • Metody ograniczania ryzyka nieprawidłowego przeznaczenia dochodów
  • Postępowanie w przypadku powzięcia wątpliwości / informacji o zastrzeżeniach biegłych rewidentów co do prawidłowości wykorzystywania dochodów
 • Wykonywanie poleceń funduszu inwestycyjnego, chyba że są sprzeczne z prawem lub statutem funduszu inwestycyjnego
  • Omówienie sposobów realizacji poleceń funduszu
  • Przesłanki odmowy wykonania polecenia funduszu inwestycyjnego
 • Weryfikowanie zgodności działania funduszu inwestycyjnego z przepisami prawa regulującymi działalność funduszy inwestycyjnych lub ze statutem
12:30

Przerwa

13:00

Obowiązek wytoczenia powództwa na rzecz uczestników funduszu przeciwko towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania funduszem i jego reprezentacji

13:45

Odpowiedzialność depozytariusza za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem jego obowiązków

14:30

Powierzenie wykonywania czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowania aktywów funduszu

15:15

Odpowiedzi na pytania uczestników

15:30

Zamknięcie szkoleniaTYDZIEŃ PO SZKOLENIU PRZEPROWADZONY ZOSTANIE TEST WIEDZY

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Prowadzący:

Justyna Postępska (Czekaj)

Ekspert w zakresie compliance na rynku finansowym

Expert compliance, radca prawny, doktorantka na wydziale prawa Uniwersy-tet Warszawski. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględ-nieniem prawa rynków kapitałowych. Posiada ponad 10 - letnie doświadcze-nie w pracy i współpracy z instytucjami finansowymi w obszarze compliance oraz biznesu. Brała udział m.in. w projektach: przygotowania i wdrożenia kompletnego systemu nadzoru wewnętrznego (compliance, zarządzanie ryzykiem oraz audyt) dla bardzo dużej spółki z branży nowych technologii; przeprowadzania kompleksowych audytów systemu zarządzania ryzykiem i szacowania kapitału wewnętrznego w instytucjach finansowych oraz spół-kach giełdowych, przeprowadzania audytów wdrożenia i funkcjonowania sys-temów compliance w podmiotach nadzorowanych (około 10 badań audyto-wych w roku); weryfikacji ryzyk compliance w celu dostosowania istniejących u klienta macierzy compliance. Posiada praktyczną wiedzę związaną z wdra-żaniem przepisów dyrektyw UE dotyczących rynku kapitałowego MiFID/MiFI-DII, AIFMD. Prowadziła warsztaty, m.in. w zakresie: zarządzania ryzykiem dla domów maklerskich; compliance w działalności firm inwestycyjnych, zabez-pieczeń wierzytelności na instrumentach finansowych, wdrażania dyrektyw UE dotyczących działalności instytucji rynku kapitałowego, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz praktyczne wewnętrzne warsztaty dla banków, spółek giełdowych.Obecnie zajmuje się świadczeniem usług doradczych w zakresie compliance, zarządzania ryzykiem oraz audytu, reprezentuje klientów w postępowaniach kontrolnych oraz wspiera działy prawne i compliance klientów w przypadku niestandardowych zapytań ze strony organów nadzoru.Założycielka Akademii Compliance pod której egida odbywają się szkolenia w ramach cyklu Profesjonalny Compliance Officer. Prowadzi program w telewizji internetowej oraz kanał na youtubie, na którym w prosty sposób dzieli się praktyczną wiedzą z zakresu compliance.

Julia Iwaszko

Adwokat, Certyfikowany Compliance Officer

Adwokat, LL.M, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Sydney. Od 2015 r. wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w obsłudze klientów w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz prawa handlowego, w szczególności w zakresie obsługi spółek, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych i emitentów papierów wartościowych. W JustComply zajmuje się również kompleksową obsługą prawną klientów zainteresowanych tworzeniem i rejestracją alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Grupa docelowa:
Przedstawiciele banków, w szczególności pracownicy działów: compliance i prawnych, pracownicy zainteresowani zmianą pracy w ramach struktur banku, audytorzy zewnętrzni i wewnętrzni, przedstawiciele komórek kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Katarzyna Pleban

Director
Conferences & Trainings Department
M: +48 883 992 662
e-mail: k.pleban@mmcpolska.pl

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 29.10.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 29.10.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Działalność banku depozytariusza w praktyce – obowiązki i ryzyka z nimi związane „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 495 zł + 23% VAT do 29.10.2020 r.

  2. 695 zł + 23% VAT po 29.10.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Wydarzeniu obejmuje prelekcje oraz materiały.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 23.11.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Działalność banku depozytariusza w praktyce – obowiązki i ryzyka z nimi związane (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 29.10.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 29.10.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij