Contract law – sprawne poruszanie się po umowach z podmiotami zagranicznymi (UK, USA, CHINY)

Grupa tematyczna:
Rozwój osobisty

Data: 29-30.05.2017 r.

Cena: 1795 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Contract layout

 • Budowa umowy
 • Cechy umowy charakterystyczne dla systemu polskiego i common law
 • Wybrane klauzule powszechnie stosowane w umowach zawieranych między przedsiębiorcami
  (m. in. witnesseth, conditions precedent, warranties and representations, covenants, default, termination, indemnity, entire agreement, force majeure, liquidated damages, governing law, arbitartion, counterparts, noticies, amendments, testimonium)
 • Cykl życia danej umowy (NDA, LoI, MoU, umowa, CM, sign-off)
 • Otoczenie prawne umowy (odpowiedzialność kancelarii prawnej: jednej/kilku)
11:15

Przerwa kawowa

11:30

Navigating

 • Międzynarodowy żargon prawniczy – hereinafter, hereby, thereinafter, whereas – wprowadzenie do świata zwrotów
 • Przyczyny i konsekwencje doboru poszczególnych terminów – zwyczaje, pojęcia, instytucje prawne oraz tradycje danego państwa
12:15

Terms and conditions. Disclaimer

 • Stosowanie prawnych podwojeń, potrojeń, a niekiedy i poczworzeń w umowach
 • Przykłady zastrzeżeń prawnych - disclaimer
13:00

Przerwa na lunch

14:00

NDA, MoU, Addendum

 • Dokumenty kontraktowe typu must have
 • Podstawowe typy umów, porozumień, listów intencyjnych, pełnomocnictw, tzw. covenantów etc.
 • Czy aneks do umowy to też umowa?
 • Co niesie ze sobą podpisanie MoU?
15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Prawo umów w 中国

 • Wprowadzenie do prawa umów z partnerem chińskim
 • Omówienie guanxi (关系) w kategoriach biznesowych
 • Zasady zawierania umów z partnerem chińskim
 • Podstawowe słownictwo niezbędne do poprowadzenia efektywnego spotkania z 中国人
10:30

Przerwa kawowa

10:45

Spotkanie negocjacyjne

 • Doskonalenie umiejętności negocjacyjnych
 • Jak prowadzić i moderować spotkania biznesowe dotyczące zawierania umów z partnerem zagranicznym?

Ćwiczenia opierające się na wykorzystaniu poznanego słownictwa i zasad prowadzenia rozmów biznesowych i negocjacji

12:30

Przerwa na lunch

13:30

Spotkanie negocjacyjne c.d.

 • Podsumowanie wykonywanych działań
 • Feedback i porady eksperckie
14:00

Trendy. Infografika. Zarządzanie umową po jej podpisaniu

 • Trendy w świecie prawników korporacyjnych - in-house lawyers
 • Claim Management
 • Plan zarządzania umową
 • Prezentowanie umów w formie infografik
 • Bencharking najlepszych praktyk prawników
 • Czego można wymagać od kancelarii prawnej sporządzającej umowę?
15:00

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie i rozwinięcie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu prawa umów. Po szkoleniu każdy uczestnik będzie wiedział m. in.: kiedy należy używać zwrotu „umowa”, a kiedy „kontrakt”, dlaczego kara umowna to nie penalty damages i z jakich powodów warto negocjować klauzule dotyczące arbitrażu w taki sposób, aby przekonać partnera do arbitrażu polskiego. Uczestnik nabędzie umiejętność omawiania i sprawnego poruszania się po umowie w języku angielskim. Dzięki szkoleniu negocjacje z partnerem zagranicznym nigdy już nie będą wydawać się trudne.

W trakcie szkolenia poznasz odpowiedzi na pytania:

 • Jak wygląda konstrukcja umowy?
 • Czy MoU jest wiążące?
 • Czy prowadzenie Claim Management dla danej umowy przydatne jest tylko w momencie powstania sporu i skierowania sprawy do sądu?
 • Jak należy się przygotować do spotkania sign-off w projekcie w kontekście podpisanej umowy?
 • O jakich trzech zasadach należy pamiętać gdy podpisuje się umowę z partnerem chińskim?
 • Czego powinniśmy oczekiwać od kancelarii prawnej, która przygotowuje dla nas umowę?

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do prezesów, członków zarządu, dyrektorów, managerów, prawników, inwestorów, przedsiębiorców oraz wszystkich osób, które pragną poznać tajniki umów międzynarodowych.

Metodologia szkoleniowa:

 • Wykład informacyjny i problemowy
 • Prezentacja
 • Analiza fragmentu filmu i dokumentów
 • Case study
 • Symulacje
 • Odgrywanie ról

Język wykładowy:

 • Szkolenie jest w 80% prowadzone w języku angielskim – uczestnicy powinni wykazać się znajomością j. angielskiego co najmniej na poziomie A2/B1 wg skali Rady Europy
 • Moduł dotyczący prawa umów z partnerem chińskim w 10% jest prowadzony w języku chińskim mandaryńskim – nie jest wymagana wcześniejsza znajomość języka
 • W pozostałej części szkolenie będzie prowadzone w języku polskim

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 10.05.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 10.05.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Contract law – sprawne poruszanie się po umowach z podmiotami zagranicznymi (UK, USA, CHINY) „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 795 zł + 23% VAT do 10.05.2017 r.

  2. 1 995 zł + 23% VAT po 10.05.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 28.05.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Contract law – sprawne poruszanie się po umowach z podmiotami zagranicznymi (UK, USA, CHINY) (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 10.05.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 10.05.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Magdalena Pszczółka

trener, prawnik in-house w spółce LOTOS Petrobaltic S.A.

Partnerzy