Co z tą motywacją? Motywacja 3.0. - trening umiejętności delegowania zadań, władzy i uprawnień

Grupa tematyczna:
Rozwój osobisty

Data: 22-23.06.2017 r.

Cena: 1595 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Zarządzanie MBO i istota delegowania

 • Rodzaje motywacji – model Maslowa, model Herzberga i inne modele motywacji
 • Rola motywatorów niematerialnych – motywowanie środkami poza finansowymi jako oddziaływanie na sferę potrzeb pracowników,
 • Motywacja jako zbiór oddziaływań psychologicznych – teoria motywacji oraz analiza, diagnoza i decyzja dotycząca wyboru jednej ze strategii motywacji personelu
 • Elementy efektywnego i motywującego procesu delegowania celów – jak robić to świadomie i profesjonalnie
 • Zapoznanie z zasadami właściwego delegowania zadań
11:00

Przerwa kawowa

11:15

Rola menedżera w motywowaniu współpracowników

 • Rola i zadania kierownika: diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem, podstawowe umiejętności menadżera w zakresie kierowania zespołem,
 • Czym powinna zajmować się osoba zarządzająca ludźmi, a czym w praktyce się zajmuje?
 • Doświadczenie zarządzania zdemotywowanym zespołem
 • Jak zmotywować pracowników, aby osiągali ponadprzeciętne wyniki?
 • Test 12 pytań Gallupa
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Cele w działaniu – planowanie procesu

 • Jak pokonać drogę od wizji do efektu: wizja – strategia – cele – zadania
 • Codzienna działalność biznesowa i zmiana – różnice w delegowaniu na co dzień i w delegowaniu w zmianie
 • 6 stopniowy model delegowania zadań
 • Sprytne cele – technika wyznaczania celów SMART
 • Metoda GROW w wyznaczaniu celów – coaching w delegowaniu
15:00

Kij czy marchewka

 • Zapoznanie z modelem kotwic karier zawodowych
 • Sposoby rozpoznawania potrzeb pracowników
 • Czy na pewno jestem partnerem dla odbiorcy – dwa słowa o analizie transakcyjnej
 • Pułapki komunikacyjne i sposoby radzenia sobie z manipulacją
16:00

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:30

Informacja zwrotna u celu

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Narzędzia pracy z pracownikiem

 • Mentoring – jak rozwijać pracowników, a równocześnie wzbogacać i zatrzymywać KONOW-HOW w firmie
 • Coaching – jak stworzyć przestrzeń do wykorzystania pełnego potencjału drzemiącego w pracownikach
 • Intermentoring – wymiana wiedzy i doświadczeń
 • M-Coaching – wiedza i coaching w jednym wydaniu
12:00

Przerwa na lunch

13:00

Ocena efektywności zadań

 • Jak przeprowadzić motywującą rozmowę oceniającą
 • Błędy w ocenianiu – czego unikać – analiza scenek
 • Jak chwalić pracowników? Zasady konstruktywnej krytyki
 • Zebranie doświadczeń po realizacji celu – kluczowy element uczącej się organizacji
15:00

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Czy zastanawiasz się…

 • Na jakich zasadach bazować motywując przez wartości i cele?
 • Czym powinna zajmować się osoba zarządzająca ludźmi, a czym w praktyce się zajmuje?
 • Na czym polega 6-stopniowy model delegowania zadań?
 • W jaki sposób tworzyć mapy motywacji zespołu?
 • Jak motywować i nie zwariować?
 • Kiedy kontrolować, a kiedy monitorować?
 • Jak chwalić pracowników?
 • Jaka jest rola kierownika w procesie motywowania pracowników?
 • Jak poradzić sobie z trudnościami w motywowaniu pracowników?
 • Jak właściwie delegować zadania?

Cele szkolenia:

 • Poznanie własnego stylu zarządzania i jego wpływu na motywowanie innych
 • Rozwinięcie umiejętności efektywnej komunikacji z pracownikami poprzez motywowanie pozytywne
 • Zdobycie wiedzy na temat delegowania i prowadzenia rozmów z pracownikami
 • Nauka na temat, jak i po co tworzyć mapy motywacji zespołu
 • Rozwinięcie umiejętności właściwego delegowania zadań oraz rozliczania efektów
 • Poznanie zasad motywowania przez cele i wartości
 • Poznanie sposobów przezwyciężania trudności w motywowaniu pracowników

Dlaczego warto wziąć udział?

Wciąż poszukujemy skutecznych metod motywowania swoich pracowników niezależnie od branży, w której działamy czy wielkości zespołu. Jest to szczególnie ważne w sytuacji rynkowej, gdzie dotyka nas ciągła zmiana, dużo niepewności, a oczekiwane rezultaty są bardzo duże. Na szkoleniu dowiesz się jak zmotywować pracowników, w jaki sposób sprawić by jednostka w pełni wykorzystywała swój potencjał, w jaki sposób zmotywować zespół by był wydajny i realizował powierzone cele.

Grupa docelowa:

Szkolenie kierujemy do menedżerów różnego szczebla, zarówno tych bardziej doświadczonych, jak i debiutujących w roli kierowników, którzy chcą pogłębić swoje umiejętności zarządcze oraz kreować siebie jako skutecznych liderów dla swoich zespołów.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 31.05.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 31.05.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Co z tą motywacją? Motywacja 3.0. - trening umiejętności delegowania zadań, władzy i uprawnień „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu poza okresem promocyjnym wynosi:

  1. 1 595 zł + 23% VAT

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 05.06.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Co z tą motywacją? Motywacja 3.0. - trening umiejętności delegowania zadań, władzy i uprawnień (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 31.05.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 31.05.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Anna Fabiszak-Muzyka

Ekspert w zakresie kompleksowego wspierania organizacji i ludzi w nich pracujących

Partnerzy