Co należy wiedzieć gdy zacznie się kontrola KAS?

Grupa tematyczna:
Grupy kapitałowe, Finanse

Data: 13.06.2017 r.

Cena: 1195 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Zadania KAS

 • Ściąganie podatków przy nowym podejściu
 • Struktura organizacyjna nowej skarbówki
 • Kto za co odpowiada?
 • Zasady prowadzenia kontroli i postępowań
 • Co jest nowego, a co się zmieni?
11:00

Przerwa kawowa

11:30

„Policja skarbowa” i kontrola celno-skarbowa

 • Procedura „twarda” czy UKS-bis i utrwalenie dotychczasowych metod działania fiskusa
 • Kto i w jakim trybie poprowadzi „stare” kontrole?
 • Uprawnienia śledcze KAS. Groźne, ale znane
 • KAS jako egzekutor odpowiedzialności karnoskarbowej
13:00

Przerwa na lunch

13:30

Na czym polega przesłuchanie?

 • Po co przesłuchanie?
 • Wezwanie na przesłuchanie
 • Dokumenty, jakie należy zabrać na przesłuchanie
 • Gdzie należy się stawić i do kogo się zwrócić?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy nie możemy się stawić?
14:45

Przerwa kawowa

15:00

Symulacja przesłuchania

 • Przebieg przesłuchania
 • Kto będzie obecny na przesłuchaniu i kto może być obecny?
 • Kto może zadawać pytania?
 • Kiedy można odmówić odpowiedzi na pytania?
 • Jak odpowiadać na pytania zgodnie z procedurą?
 • Co należy zrobić gdy pytanie jest niezrozumiałe?
 • Protokół przesłuchania
15:45

Pytania i odpowiedzi

16:00

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Zadania KAS
 • „Policja skarbowa” i kontrola celno-skarbowa
 • Na czym polega przesłuchanie?
 • Symulacja przesłuchania

Dlaczego warto wziąć udział:

Wchodzące od 1 marca 2017 r. w życie przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) diametralnie zmieniają polskie regulacje w zakresie sposobu przeprowadzania kontroli skarbowej. Jak po zmianach wygląda przebieg kontroli skarbowej? Co mogą skontrolować inspektorzy KAS? Jakie uprawnienia mają kontrolerzy KAS? Na szkoleniu otrzymają Państwo kompleksową odpowiedź na te i wiele innych pytań. Eksperci podzielą się swoją wiedzą i wskazówkami, które pozwolą odpowiednio przygotować się na kontrolę skarbową.

Grupa docelowa:

Na szkolenie zapraszamy w szczególności:

 • działy księgowości
 • działy podatkowe
 • działy finansowe
 • oraz właścicieli przedsiębiorstw

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 22.05.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 22.05.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Co należy wiedzieć gdy zacznie się kontrola KAS? „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 995 zł + 23% VAT do 22.05.2017 r.

  2. 1 195 zł + 23% VAT po 22.05.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 12.06.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Co należy wiedzieć gdy zacznie się kontrola KAS? (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 22.05.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 22.05.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Maciej Zborowski

Senior Associate, Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.

avatar

Paweł Stępkowski

Associate, Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.

Partnerzy

sare-logo-h45