Ceny transferowe - dokumentacja, raportowanie i kontrole w świetle najnowszych zmian prawnych

Grupa tematyczna: Grupy kapitałowe, Finanse

Tagi: Ceny transferowe | raportowanie TP-R | Analiza porównawcza | Wycena TP | Dokumentacja TP

Data: 15-16.06.2020r.

Cena:
1995 zł/os. > 12.02-29.04.2020
2395 zł/os. > 30.04-15.05.2020
2795 zł/os. > 16.05-16.06.2020

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Raportowanie cen transferowych- obowiązki wynikające z najnowszych zmian prawnych

 • Raportowanie TP-R i nowy formularz TP-R   
 • Rozporządzenia TP i TPD- omówienie zmian
dr Radosław Piekarz

dr Radosław Piekarz

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Kontrole w zakresie cen transferowych. Podejście organów kontrolujących do oceny dokumentacji

 • Nowy system sankcji karnych w przypadku niedopełnienia obowiązków dokumentacyjnych 
 • Reklasyfikacja i recharakteryzacja zawieranych transakcji- nowe uprawnienia organów podatkowych
 • Zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowych- ustalanie progu transakcji
Mateusz Cedro

Mateusz Cedro

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Rozszerzenie odpowiedzialności zarządu w Grupie Kapitałowej

 • Zmiany dot. obowiązkowych oświadczeń zarządu  
 • Wypłaty wynagrodzenia na rzecz osób zarządzających
Bartosz Kubista

Bartosz Kubista

15:00

Znormalizowana dokumentacja cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej (DCT UE)

 • Koncepcja znormalizowanej DCT UE
 • Dokumentacja podstawowa oraz dokumentacja odnosząca się do poszczególnych krajów
Piotr Siwiecki

Piotr Siwiecki

16:00

Zakończenie I dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Wyceny dla cen transferowych

 • Wartości niematerialne
 • Towary
 • Usługi
 • Finanse
 • Restrukturyzacja biznesu 
Paulina Gromadzka

Paulina Gromadzka

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Przygotowanie dokumentacji i analiz wg nowych przepisów, sporządzenie analizy zgodności

 • Analiza porównawcza i analiza zgodności - omówienie w jakich przypadkach stosować konkretne analizy  
 • Zwiększone progi dokumentacyjne oraz obowiązek każdorazowego sporządzenia analizy porównawczej (benchmark study)  
 • Grupowa dokumentacja cen transferowych (Master File)- dostosowanie do polskich warunków
 • Dokumentowanie transakcji dokonanych nieodpłatnie
Paweł Wolany

Paweł Wolany

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Wpływ rozszerzenia definicji powiązań na prawidłowe funkcjonowanie grupy kapitałowej

Hubert Hajdukiewicz

Hubert Hajdukiewicz

15:00

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Zeszły rok przyniósł duże zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych, których skutki znacząco wpływają na sposób tegorocznego raportowania i przygotowania dokumentacji TP. Na naszej konferencji grono Ekspertów pochyli się nad najbardziej problematycznymi zagadnieniami wynikającymi z nowelizacji przepisów takimi jak raportowanie TP-R, sporządzanie dokumentacji TP, przygotowanie analiz porównawczych czy rozszerzenia zakresu odpowiedzialności członków zarządu Grupy Kapitałowej. Opowiemy też jak przygotować się do kontroli organów skarbowych oraz pokażemy w jaki sposób uchronić się przed ryzykiem zakwestionowania wybranego modelu podczas sporządzania wyceny dla cen transferowych. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.


Główne zagadnienia:

 • Raportowanie TP-R i nowy formularz TP-R
 • Kontrole w zakresie cen transferowych. Podejście organów kontrolujących do oceny dokumentacji
 • Rozszerzenie odpowiedzialności zarządu w Grupie Kapitałowej
 • Wyceny dla cen transferowych
 • Przygotowanie dokumentacji i analiz wg nowych przepisów, sporządzenie analizy zgodności
 • Wpływ rozszerzenia definicji powiązań na prawidłowe funkcjonowanie grupy kapitałowej

Grupa docelowa:

Spotkanie dedykowane jest dla przedstawicieli Grup Kapitałowych, w szczególności do Dyrektorów, Kierowników oraz Specjalistów z działów:

 • Finansowych
 • Cen Transferowych
 • Podatkowych
 • Księgowych
 • Analiz ekonomicznych

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 15.05.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 15.05.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Ceny transferowe - dokumentacja, raportowanie i kontrole w świetle najnowszych zmian prawnych „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 29.04.2020 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 15.05.2020 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 15.05.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 14.06.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Ceny transferowe - dokumentacja, raportowanie i kontrole w świetle najnowszych zmian prawnych (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 15.05.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 15.05.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Paweł Wolany

Paweł Wolany

TP Advisory

dr Radosław Piekarz

dr Radosław Piekarz

Partner w A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz

Paulina Gromadzka

Paulina Gromadzka

Advisory Services PeGAS

Hubert Hajdukiewicz

Hubert Hajdukiewicz

KR Group

Bartosz Kubista

Bartosz Kubista

GLC

Piotr Siwiecki

Piotr Siwiecki

ALTO

Mateusz Cedro

Mateusz Cedro

Partner, Dyrektor Departamentu Postępowań Podatkowych w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.k.

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij