Centralna Baza Rachunków- nowe wyzwanie dla Instytucji Finansowych

Grupa tematyczna:
Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Domy maklerskie, Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Finanse

Data: 26-27.04.2017 r.

Cena: 2395 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Ewa
Czarnecka

Centralna Baza Rachunków- problematyka procesu wdrożenia pod względem prawnym

 • Instytucje zobowiązane do przekazywania Centralnej Bazie Rachunków informacji o rachunkach
 • Jakie rachunki mają być odnotowane w Centralnej Bazie Rachunków
 • Nowe obowiązki raportowania do Centralnej Bazy Rachunków dla Instytucji Finansowych (m.in. bank, SKOK, instytucja płatnicza, zakład ubezpieczeń)
 • Skutki regulacji dla instytucji zobowiązanych
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Dr
Jan
Byrski

Przechowywanie, udostępnianie i przetwarzanie danych zawartych w Centralnej Bazie Rachunków w świetle RODO i tajemnicy bankowej

 • Centralna Baza Rachunków a Tajemnica bankowa
 • Przetwarzanie i udostępnienie danych w Centralnej Bazie Rachunków a RODO
 • Informacje poufne a Centralna Baza Rachunków
 • Problematyka pozyskiwania sporego zakresu danych dotyczących zarówno ubezpieczających, ubezpieczonych jak i beneficjentów rzeczywistych.
 • Incydenty bezpieczeństwa informacji i phishingu
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Centralnej Bazy Rachunków w procesie windykacji należności

15:00

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Dr
Konrad
Stolarski

Waluty wirtualne w świetle Centralnej Bazy Rachunków-definicje i obrót

 • Definicja waluty wirtualnej oraz rachunku walut wirtualnych
 • Obrót walutami wirtualnymi na giełdzie
 • Rejestr podmiotów pośredniczących w obrocie walutami wirtualnymi
 • Wirtualne waluty a prawo podatkowe- czyli jak traktować transakcje walutami wirtualnymi z punktu widzenia prawa podatkowego
 • De risking w świetle regulacji prawnych
11:00

Przerwa kawowa

11:30

Transakcje fraudowe- identyfikacja i weryfikacja tożsamości klientów podczas transakcji

 • Transakcje fraudowe- metody ich wykrywania
 • Problematyka związana z identyfikacją i autoryzacją płatności
 • Rejestracja części transakcji
 • Zgłaszanie transakcji podejrzanych
 • Problem z anonimowością karty prepaid
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Maciej
Miąsko

Centralna Baza Rachunków a Nowelizacja IV Dyrektywy AML

15:00

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Centralna Baza Rachunków- problematyka procesu wdrożenia pod względem prawnym
 • Przechowywanie, udostępnianie i przetwarzanie danych zawartych w Centralnej Bazie Rachunków w świetle RODO i tajemnicy bankowej
 • Rola Centralnej Bazy Rachunków w procesie windykacji należności
 • Waluty wirtualne w świetle Centralnej Bazy Rachunków-definicje i obrót
 • Transakcje fraudowe- identyfikacja i weryfikacja tożsamości klientów podczas transakcji
 • Centralna Baza Rachunków a Nowelizacja IV Dyrektywy AML

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Ustawa przedstawiona pod koniec grudnia przez Ministerstwo Finansów zakłada utworzenie systemu w postaci Centralnej Bazy Rachunków, w którym gromadzone będą informacje o tym, gdzie obywatele lokują swoje aktywa finansowe. Zakres gromadzonych danych ma być bardzo szeroki. W bazie mają się znaleźć informacje o rachunkach prowadzonych przez banki i SKOK-i, produktach ubezpieczeniowych, rachunkach prowadzonych przez fundusze inwestycyjne czy domy maklerskie, kontach w dobrowolnych funduszach emerytalnych, wynajętych skrytkach sejfowych, a nawet walutach wirtualnych.

Warsztaty kierujemy do sektora finansowego, a w szczególności do:

 • przedstawicieli działów prawnych
 • przedstawicieli działów bankowości elektronicznej
 • przedstawicieli działów usług płatniczych
 • przedstawicieli działów compliance
 • przedstawicieli działów IT
 • specjalistów do spraw przestępstw bankowych
 • specjalistów do spraw bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu
 • Przeciwdziałania Przestępstwom i Nadużyciom

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 29.03.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 29.03.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Centralna Baza Rachunków- nowe wyzwanie dla Instytucji Finansowych „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 15.03.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 29.03.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 29.03.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 25.04.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Centralna Baza Rachunków- nowe wyzwanie dla Instytucji Finansowych (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 29.03.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 29.03.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Dr Konrad Stolarski

Radca prawny, dLK Korus Radcowie Prawni sp. p.

avatar

Dr Jan Byrski

Adwokat, Partner, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

avatar

Ewa Czarnecka

Kierwonik Zespołu Obsługi Prawnej i Compliance, PKO BP Finat

avatar

Maciej Miąsko

Radca Prawny, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Partnerzy