Aktualne wyzwania w zakresie opodatkowania gruntów i nieruchomości energetycznych w nowym otoczeniu regulacyjnym

Grupa tematyczna: Energetyka, Przemysł

Tagi: podatki | nieruchomości | urządzenia energetyczne

Data: 25-26.06.2020r.

Cena:
2195 zł/os. > 04.03-11.05.2020
2595 zł/os. > 12.05-25.05.2020
2995 zł/os. > 26.05-26.06.2020

Program

DZIEŃ 1
9:15

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Problematyka opodatkowania podatkiem od nieruchomości wybranych budowli  sieciowych oraz urządzeń energetycznych

 • Klasyfikacja środków trwałych w majątku sieciowym
 • Opodatkowanie urządzeń energetycznych: linii kablowych, elektrowni wiatrowych, transformatorów, tymczasowych obiektów budowlanych i fotowoltaiki, sieci wodociągowych, stacji rozdzielni elektroenergetycznej
Kamil Szczęsny

Kamil Szczęsny

11:00

Przerwa kawowa i networking

11:15

Zasady określania podstawy opodatkowania nieruchomości

 • Moment powstania obowiązku podatkowego wobec urzędu gminy
 • Ustalanie stawki podatku od nieruchomości przez radę gminy
 • Stawki podatku od nieruchomości: w zakresie gruntów, budynków i budowli
 • Modernizacja obiektów a obowiązek zwiększania podstawy opodatkowania
 • Podmioty zobowiązane do zapłaty podatku, rozliczenia, odpowiedzialność za zaległości
Mateusz Cedro

Mateusz Cedro

12:45

Przerwa na lunch

13:30

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości; rozliczenie podatku dochodowego

 • Zasady powstania obowiązku podatkowego
 • Nabycie nieruchomości, sprzedaż a podatek
 • Przypadek likwidacji obiektu budowlanego a wygaśnięcie obowiązku
 • Terminy zapłaty podatku
 • Podatek jako koszt
Wojciech Słomka

Wojciech Słomka

15:00

Zakończenie I dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:15

Problematyka służebności przesyłu w kontekście rozliczenia podatkowego oraz obowiązki przedsiębiorstwa energetycznego

 • Rozliczenie podatku od nieruchomości przy najmie i dzierżawie oraz służebności przesyłu
 • Najem i dzierżawa nieruchomości gminnych oraz Skarbu Państwa
 • Obowiązki właścicieli infrastruktury przesyłowej wobec gmin w zakresie szczegółowych specyfikacji inwestycji
 • Komunikacja i obowiązki związane z dokumentacją pomiędzy przedsiębiorstwem a gminą podczas realizacji przedsięwzięcia
Mikołaj Hewelt

Mikołaj Hewelt

11:00

Przerwa kawowa i networking

11:30

Wpływ nowych regulacji prawnych na zarządzanie infrastrukturą przesyłową i opodatkowanie

 • Zasady opodatkowania a nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i leśnego z 2019r.
 • Wpływ nowelizacji prawa budowlanego na inwestycje w infrastrukturę przedsiębiorstwa
 • Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego w odniesieniu do zarządzania majątkiem sieciowym
 • Zmiany prawne, które mają wpływ na opodatkowanie nieruchomości i urządzeń energetycznych (Regulacje Ordynacji podatkowej)
 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
Barbara Białas

Barbara Białas

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne w sprawach dotyczących opodatkowania podatkiem od nieruchomości infrastruktury energetycznej

 • Najnowsze orzecznictwo dotyczące opodatkowania gruntów
 • Najnowsze orzecznictwo dotyczące opodatkowania budynków
 • Najnowsze orzecznictwo dotyczące opodatkowania budowli
Michał Nielepkowicz

Michał Nielepkowicz

15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

W ostatnim czasie pojawił się szereg nowych regulacji, które bezpośrednio mają wpływ na opodatkowanie zarówno nieruchomości, jak i urządzeń energetycznych. Chcąc Państwu przedstawić wszystkie zmiany, zaprosiliśmy świetnych Ekspertów, którzy opowiedzą o prawnej i praktycznej stronie: wyznaczania zakresu i wysokości opodatkowania podatkiem od nieruchomości i urządzeń energetycznych, klasyfikacji środków trwałych w majątku sieciowym, momentu powstania obowiązku podatkowego wobec urzędu gminy i odpowiedzialności za zaległości. Drugiego dnia wydarzenia poruszone zostaną tematy: rozliczenie podatku od nieruchomości przy najmie i dzierżawie oraz służebności przesyłu, najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne w sprawach dotyczących opodatkowania podatkiem od nieruchomości infrastruktury energetycznej. Prelegenci rozwieją wszelkie wątpliwości w zakresie zmian prawnych, omawiając: zasady opodatkowania a nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i leśnego z 2019r., nowelizację kodeksu postępowania cywilnego w odniesieniu do zarządzania majątkiem sieciowym oraz zmiany prawne, które mają wpływ na opodatkowanie nieruchomości i urządzeń energetycznych. Serdecznie zapraszamy – ogromna dawka wiedzy do zdobycia!

Główne zagadnienia:

 • Zasady opodatkowania a nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i leśnego z 2019r.
 • Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego w odniesieniu do zarządzania majątkiem sieciowym
 • Zmiany prawne, które mają wpływ na opodatkowanie nieruchomości i urządzeń energetycznych (Regulacje Ordynacji podatkowej)
 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
 • Wyznaczanie zakresu i wysokości opodatkowania podatkiem od nieruchomości i urządzeń energetycznych
 • Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne w sprawach dotyczących opodatkowania podatkiem od nieruchomości infrastruktury energetycznej

Grupa docelowa:

Konferencję kierujemy głównie do branży energetycznej i gazowniczej. W szczególności serdecznie zapraszamy dyrektorów, kierowników i specjalistów z:

 • Działów Finansowych
 • Działów Podatkowych
 • Działów Księgowych
 • Działów Rozliczeniowych
 • Działów Zarządzania Nieruchomościami
 • Działów Prawnych

oraz firmy doradcze i podatkowe wspierające sektor energetyczny w działaniach rozliczeniowych.

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 25.05.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 25.05.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Aktualne wyzwania w zakresie opodatkowania gruntów i nieruchomości energetycznych w nowym otoczeniu regulacyjnym „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 195 zł + 23% VAT do 11.05.2020 r.

  2. 2 595 zł + 23% VAT do 25.05.2020 r.

  3. 2 995 zł + 23% VAT po 25.05.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 24.06.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Aktualne wyzwania w zakresie opodatkowania gruntów i nieruchomości energetycznych w nowym otoczeniu regulacyjnym (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 25.05.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 25.05.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Barbara Białas

Barbara Białas

Tax Project Manager, Adwokat, Kancelaria Prawna HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy Sp.k. 

Mateusz Cedro

Mateusz Cedro

Partner, Dyrektor Departamentu Postępowań Podatkowych w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.k.

Mikołaj Hewelt

Mikołaj Hewelt

MBA, Partner, Doradca Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny, Syndyk Masy Upadłościowej, Kancelaria Prawna HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy Sp.k. 

Michał Nielepkowicz

Michał Nielepkowicz

Wspólnik, Doradca Podatkowy, Thedy & Partners

Wojciech Słomka

Wojciech Słomka

Senior Manager, Doradca Podatkowy, Radca Prawny, Andersen Tax & Legal 

Kamil Szczęsny

Kamil Szczęsny

Adwokat, GWW - doradztwo prawne i podatkowe

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij