Aktualne wyzwania w obszarze zgodności i ryzyka nadużyć dla instytucji finansowych

Grupa tematyczna: Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Domy maklerskie, Finanse

Tagi: compliance | PSD2 | AML | przeciwdziałanie nadużyciom | sygnaliści | MiFID II

Data: 02-03.12.2020r.

Cena:
2395 zł/os. > 30.10-03.12.2020

Program

Dzień I
8:30

Rejestracja Uczestników; poranna kawa

9:00

Wpływ regulacji MAR / MAD II, MiFID II, AML na praktykę zarządzania ryzykiem nadużyć

 • Rozporządzenie MAR - zasady identyfikacji i publikacji informacji poufnych - problemy interpretacyjne
Robert Gniezdzia

Robert Gniezdzia

10:30

Przerwa kawowa

11:00

V dyrektywa AML - obowiązki związane z dokumentacją oceny ryzyka

 • Projekt wytycznych EBA ws. ryzyk prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
Michał Ćwiakowski

Michał Ćwiakowski

12:30

Przerwa na lunch

13:30

Wsparcie analityki danych w procesie zarządzania ryzykiem nadużyć:

 • Rodzaje list wspomagających analizę
 • Wytwarzanie list niezbędnych do analizy – analiza prawna pozycji na listach
 • Źródła danych, sposób zarządzania danymi
 • Częstotliwość aktualizacji danych
 • Listy a ochrona danych osobowych (obowiązki administratora i użytkownika list)
 • Technologia dostarczania list (API, obraz bazy, struktury i formaty plików całościowych i przyrostowych)
 • Matryca ryzyka
Wojciech Stadnik

Wojciech Stadnik

14:00

Wykorzystywanie najnowszych technologii w procesie przeciwdziałania nadużyciom

 • Narzędzia wspomagające walkę z nadużyciami
 • Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe
 • Zastosowanie technologii biometrycznych
 • Wyzwania związane z wdrażaniem nowych technologii
Edyta Zdziarska

Edyta Zdziarska

15:00

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:30

Rejestracja Uczestników; poranna kawa

9:00

Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń w świetle wejścia w życie dyrektywy o ochronie sygnalistów”

 • Praktyczne aspekty prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających (gromadzenie i zabezpieczanie dowodów, techniki prowadzenia czynności dowodowych) – case study
 • Wykorzystanie narzędzi informatyki śledczej w toku wewnętrznych dochodzeń
Dawid Rasiński

Dawid Rasiński

Maciej Karmoliński

Maciej Karmoliński

10:30

Przerwa kawowa

11:00

Zarządzanie ryzykiem nadużyć i fraudów pod reżimem dyrektywy PSD II

 • Aktualizacja wytycznych EBA ws. wymogów raportowania nadużyć w związku z wejściem w życie dyrektywy PSD II
 • Cyfrowa Agenda Nadzoru - główne założenia w kontekście przeciwdziałania nadużyciom
Dr Konrad Stolarski

Dr Konrad Stolarski

12:30

Przerwa na lunch

13:30

Zarządzanie zgodnością i ryzykiem w procesie tworzenia i dystrybucji  produktu

Justyna Postępska (Czekaj)

Justyna Postępska (Czekaj)

15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

W związku z dużą ilością wdrożonych i planowanych regulacji, jakim podlega sektor finansów, a także wzrostem liczby zagrożeń na jakie narażony jest aktualnie rynek, chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do uczestnictwa w konferencji, w czasie której poruszone zostaną wszystkie najistotniejsze zagadnienia, dotyczące obszaru zarządzania zgodnością i przeciwdziałania nadużyciom w branży finansowej. Wybitni Eksperci przedstawią Uczestnikom jak zmiany prawne wpłyną w najbliższym czasie na praktykę działania w obszarze zarządzania ryzykiem nadużyć oraz jak należy się przygotować do nadchodzących zmian. Omówione zostaną takie aspekty jak: wpływ regulacji MAR / MAD II, MiFID II, AML na działania w obszarze zarządzania ryzykiem, praktyka przeciwdziałania nadużyciom i fraudom w związku z wejściem w życie dyrektywy PSD II, planowane zmiany w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zarządzanie ryzykiem w trakcie tworzenia i dystrybucji produktu finansowego.

Warsztaty realizowane w formule hybrydowej

Dla nas to żaden problem. Z nami, masz wybór!

Każdemu uczestnikowi dajemy dwie możliwości: możesz przyjść do hotelu, wziąć udział w wydarzeniu i spotkać się z reprezentantami branży oraz Prelegentami lub jeżeli wolisz, możesz wziąć udział w wydarzeniu w formule live streamingu. Dostarczymy do Twojego domu lub biura w czasie rzeczywistym wszystkie wystąpienia. Otrzymasz certyfikat ukończenia warsztatu, a także wszystkie materiały przygotowane przez Prelegentów w formie elektronicznej, bez względu na formę uczestnictwa. Niezależnie od tego, jaką formułę wybierzesz, zakres dostarczanych treści przez naszą firmę we współpracy z naszymi Ekspertami jest taki sam. Wybór formuły uczestnictwa online nie wpływa na jakość merytorycznego przekazu i wartość poszczególnych wystąpień. Nasz cel to zadowolenie wszystkich, którzy wezmą udział w warsztacie, a także utrzymanie standardów merytorycznych i organizacyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Gdy zdecydujesz się na daną formułę uczestnictwa, skontaktuj się proszę z nami: tel: +48 791 989 883; e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl, a my odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy przejść przez proces rejestracji.

Główne zagadnienia:

 • Wpływ regulacji MAR / MAD II, MiFID II, AML na praktykę zarządzania ryzykiem nadużyć
 • Zarządzanie ryzykiem nadużyć i fraudów pod reżimem PSD II
 • Aktualizacja wytycznych EBA ws. wymogów raportowania nadużyć w związku z wejściem w życie dyrektywy PSD II
 • Zarządzanie zgodnością i ryzykiem w procesie tworzenia i dystrybucji produktu
 • Praktyczne aspekty przeciwdziałania i zarządzania konfliktem interesów
 • V Dyrektywa AML – obowiązki związane z dokumentacją oceny ryzyka
 • Projekt wytycznych EBA ws. ryzyk prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
 • Rozbudowanie polityki zarządzania ryzykiem w związku z wejściem w życie dyrektywy o ochronie sygnalistów.

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy pracowników wszystkich instytucji finansowych, odpowiedzialnych za zarządzanie zgodnością, przeciwdziałanie nadużyciom, kontrole wewnętrzne i bezpieczeństwo, przede wszystkim przedstawicieli departamentów:

 • Compliance
 • Ryzyka
 • Przeciwdziałania nadużyciom
 • Kontrolingu
 • Prawnego
 • Audytu

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 29.10.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 29.10.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Aktualne wyzwania w obszarze zgodności i ryzyka nadużyć dla instytucji finansowych „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 7.10.2020 r.

  2. 1 995 zł + 23% VAT do 29.10.2020 r.

  3. 2 395 zł + 23% VAT po 29.10.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Wydarzeniu obejmuje prelekcje oraz materiały.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 1.12.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Aktualne wyzwania w obszarze zgodności i ryzyka nadużyć dla instytucji finansowych (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 29.10.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 29.10.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Dr Konrad Stolarski

Dr Konrad Stolarski

Partner kancelarii FinTaxLegal

Edyta Zdziarska

Edyta Zdziarska

Konsultant Biznesowy, Dział Systemów Analitycznych, Pion Business Intelligence, Asseco Poland S.A.

Michał Ćwiakowski

Michał Ćwiakowski

Adwokat, Szef Praktyki Regulacji Bankowych i Finansowych, kancelaria Gawroński & Partners

Dawid Rasiński

Dawid Rasiński

Adwokat, Partner Zarządzający, Kancelaria Karbowski Rasiński & Partners

Justyna Postępska (Czekaj)

Justyna Postępska (Czekaj)

Ekspert w zakresie compliance na rynku finansowym

Wojciech Stadnik

Wojciech Stadnik

Prezes Zarządu, Incaso Group Sp. z o.o.

Robert Gniezdzia

Robert Gniezdzia

MBA, Radca Prawny, Partner Zarządzający, Kancelaria Chmielniak Adwokaci

Maciej Karmoliński

Maciej Karmoliński

Dyrektor Operacyjny, ForSec Sp. z o.o.

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij